ημέρες
ώρες
λεπτά
δευτερ.
☀️ SUMMER OFFER ☀️

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα στο Μαρούσι, οδός Ηροδότου 33, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 128621503000 και Α.Φ.Μ. 133441810 (εφεξής «Invelop Skills»), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/ προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τα καταστήματά της, τις συνεργασίες κλπ.

Η Invelop Skills ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/, προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

ΑΠεριεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/ ανήκουν αποκλειστικά στην Invelop Skills και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/ προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η  εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Invelop Skills. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.
 3. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Invelop Skills καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η Invelop Skills δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
 4. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Invelop Skills δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/.
 5. Η Invelop Skills δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την Invelop Skills ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Invelop Skills ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,

-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της Invelop Skills και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,

-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Invelop Skills,

-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/ ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.

-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στην Invelop Skills ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε Invelop Skills επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της Invelop Skills.

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 1. Η Invelop Skills, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η Invelop Skills διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η Invelop Skills δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/.
 2. Η Invelop Skills καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/ με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου.

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Η Invelop Skills δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και εναντίωσης στην επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 2. Η Invelop Skills δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/  σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/.
 3. Η Invelop Skills έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του οικείου δικτυακού τόπου. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους / συνεργάτες της που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.
 4. Η Invelop Skills μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για την αναγνώριση των χρηστών/επισκεπτών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της Invelop Skills είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. Η Invelop Skills καταγράφει ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser (φυλλομετρητών), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες του οικείου δικτυακού τόπου χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τους τελευταίους μοναδικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός επισκέπτη στο δικτυακό τόπο καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος.
 5. Για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών χρησιμοποιείται το Comodo positive SSL πιστοποιητικό ασφαλείας (Κρυπτογράφηση 128/256 bit) με μέγεθος κλειδιού 2048bit και το επίπεδο ασφάλειας είναι 4/5 σύμφωνα με την Comodo. Το παραπάνω μπορείτε να επιβεβαιώσετε με Online εργαλεία ανάλυσης πιστοποιητικών SSL όπως το αντίστοιχο της Comodo.
 6. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η Invelop Skills δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@invelopskills.gr.

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Invelop Skills δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

ΣΤ. Λογαριασμός Χρηστών (Web Account)

 1. Μέσω του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters, αλλά και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές που παρέχει η Invelop Skills. Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Invelop Skills σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή τόσο στα διά ζώσης σεμινάρια όσο και στα elearning σεμινάρια, η εγγραφή στα οποία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/, η δημιουργία λογαριασμού του χρήστη είναι υποχρεωτική.

Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Invelop Skills για την ορθή αποτύπωσή της.

 1. Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 2. Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Invelop Skills για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η Invelop Skills δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.

Η Invelop Skills δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς την Invelop Skills στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr.

 

Ζ. Συμμετοχή στα Δια ζώσης εκπαιδευτικά σεμινάρια και πολιτική επιστροφής χρημάτων

 1. Η Invelop Skills παρέχει διά ζώσης συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/. Η αγορά της συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια από τους χρήστες πραγματοποιείται με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην αντίστοιχη ενότητα.

Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να αιτηθεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά του.

 1. Όταν ο χρήστης/επισκέπτης εγγράφεται στα δια ζώσης σεμινάρια αποδέχεται τα πλήρη χαρακτηριστικά αυτών, όπως τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής, που αναλυτικά περιγράφονται στο διαδικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου για κάποιον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ο οποίος για προσωπικό του λόγο δεν προσήλθε την καθορισμένη ημέρα και ώρα στον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Επίσης, ο χρήστης/επισκέπτης γνωρίζει και αποδέχεται τα χαρακτηριστικά που αναλυτικά περιγράφονται για το κάθε σεμινάριο στο διαδικτυακό τόπο και δεν δύναται να αξιώσει να του παρασχεθεί υποστήριξη από τον εκάστοτε εισηγητή μεταγενέστερη του σεμιναρίου.
 2. Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 210 6201251 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@invelopskills.gr. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σε ορισμένα σεμινάρια διασφαλίζεται με την προπληρωμή ολόκληρου του ποσού της συμμετοχής ενώ σε ορισμένα άλλα σεμινάρια αρκεί η κατάθεση μέρους του ποσού συμμετοχής (προκαταβολή). Για τις δύο αυτές κατηγορίες ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Σεμινάρια όπου απαιτείται η προπληρωμή ολόκληρου του ποσού συμμετοχής:

Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Κάθε μεταγενέστερη δήλωση του χρήστη/επισκέπτη περί μη συμμετοχής του στο σεμινάριο δεν θα συνεπάγεται καμία επιστροφή χρηματικού ποσού.

Β) Σεμινάρια όπου απαιτείται η κατάθεση μέρους του ποσού συμμετοχής (προκαταβολή):

α) Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης έχει προκαταβάλει το απαιτούμενο μέρος του ποσού συμμετοχής (προκαταβολή), αυτό θα του επιστρέφεται με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Κάθε μεταγενέστερη δήλωση του χρήστη/επισκέπτη περί μη συμμετοχής του στο σεμινάριο δεν θα συνεπάγεται καμία επιστροφή χρηματικού ποσού.

β) Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης έχει προκαταβάλει ολόκληρο το ποσό συμμετοχής (αν και απαιτείται να προκαταβληθεί μόνο μέρος του ποσού δίνεται και η δυνατότητα πλήρους εξόφλησης για όποιον το επιθυμεί), τότε αυτό θα του επιστραφεί ολόκληρο με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Αν δηλώσει τούτο μεταγενέστερα, τότε θα παρακρατείται από την Invelop Skills το μέρος της συμμετοχής που απαιτείτο ως προκαταβολή και θα του επιστρέφεται το υπόλοιπο χρηματικό ποσό.

Η. Διαδικτυακά σεμινάρια (elearning)

Η Invelop Skills παρέχει σεμινάρια για διαδικτυακή παρακολούθηση (στο εξής «online σεμινάρια»), τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/. Η αγορά των online σεμιναρίων από τους χρήστες πραγματοποιείται με τους ίδιους τρόπους πληρωμής που ισχύουν και για τα διά ζώσης σεμινάρια και περιγράφονται ακριβώς ανωτέρω υπό Ζ.

Το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου (ύλη), η διάρκειά του και το κόστος αγοράς του περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/. Με την αγορά του κάθε online σεμιναρίου, ο χρήστης αποκτά αυτομάτως απεριόριστη πρόσβαση στην παρακολούθησή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που περιγράφεται στο διαδικτυακό τόπο https://invelopskills.gr/. Με το πέρας του διαστήματος αυτού, η πρόσβαση στο σεμινάριο θα κλειδώνει για τον χρήστη. Για παράδειγμα, αν ένα σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 3 ώρες και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό για 3 μήνες, ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθήσει όσες φορές επιθυμεί το σεμινάριο (ή ορισμένα αποσπάσματα αυτού) μέσα στην προθεσμία των 3 μηνών από την αγορά του.

Δεδομένης της αυτόματης απεριόριστης πρόσβασης που αποκτά ο χρήστης με την αγορά του σεμιναρίου, της πλήρους αναλυτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του σεμιναρίου αλλά και της δυνατότητας προεπισκόπησης αποσπάσματος του σεμιναρίου πριν την αγορά, ακύρωση της αγοράς και επιστροφή του χρηματικού ποσού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Τα online σεμινάρια αποτελούν κυριότητα της Invelop Skills και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Τα online σεμινάρια διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση / παρακολούθηση. Απαγορεύεται ρητά η δημόσια προβολή τους. Επίσης απαγορεύεται ρητά η μεταφόρτωση του περιεχομένου τους (download / upload) και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους εκτός της πλατφόρμας του διαδικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/. Η Invelop Skills δύναται να αξιώνει αποζημίωση από οποιονδήποτε προβαίνει στις παράνομες αυτές ενέργειες.

Δηλώνεται ότι τυχόν αναφορές μέσα στα online σεμινάρια σε εταιρίες, προϊόντα και δημόσια πρόσωπα, είναι τυχαίες και γίνονται αποκλειστικά προς παροχή παραδείγματος και για ευχερέστερη κατανόηση της ύλης. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν διαφήμιση και καμία έννομη σχέση δεν διατηρεί η Invelop Skills  με αυτές τις εταιρίες / προϊόντα / πρόσωπα.

Θ. Πιστοποίηση Υπολογιστών

Κατόπιν της αγοράς της Πιστοποίησης Υπολογιστών, καθώς εκδίδεται καρτέλα εξέτασης στον Φορέα Πιστοποίησης, αποστέλλονται τα διαδικτυακά μαθήματα και ο χρήστης αποκτά απεριόριστη πρόσβαση για δύο (2) μήνες, ακύρωση της αγοράς και επιστροφή του χρηματικού ποσού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Η συμμετοχή σε εξετάσεις κατοχυρώνεται, κατόπιν διαθεσιμότητας, με επιβεβαιωτικό email από το Εκπαιδευτικό Κέντρο. Παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση της συμμετοχής σας.

Ι. Τρόποι Πληρωμής

(α) είτε με την πληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners (μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της πλατφόρμας της Alpha Bank).

(β) είτε με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK
Αριθμός Λογαριασμού: 432002002004058
IBAN: GR9701404320432002002004058
BIC: CRBAGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 5030093419981
IBAN: GR6701720300005030093419981
BIC: PIRBGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 12000666649
IBAN: GR5701101200000012000666649
BIC: ETHNGRAA

Επωνυμία – Δικαιούχος: ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΙΑ. Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ)

Έξοδα Αποστολής / Δωρεάν παράδοση:

Όταν η παραγγελία σας ξεπερνά τα 49€ δεν χρεώνεστε με μεταφορικά έξοδα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Για παραγγελίες κάτω των 49€ τα έξοδα μεταφοράς διαμορφώνονται στα 3€.

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης:

Αποστολή προϊόντων πραγματοποιούμε σε όλη την Ελλάδα με τη χρήση υπηρεσίας courier ή με πρακτορείο μεταφορών για ογκώδη προϊόντα. Η Invelop Skills συνεργάζεται με την εταιρία ACS για την μεταφορά των προϊόντων.

Για τις παραγγελίες που καταχωρούνται μέχρι τη 13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εφόσον είναι ημέρα εργάσιμη), τα προϊόντα θα ετοιμάζονται και θα παραδίδονται στην εταιρία ταχυμεταφορών την ίδια ημέρα.

Οι παραγγελίες που καταχωρούνται μετά τη 13:00, θα παραδίδονται για αποστολή στην εταιρία ταχυμεταφορών την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι παραγγελίες που δεχόμαστε την Παρασκευή μετά τη 13:00 και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα παραδίδονται στην εταιρία ταχυμεταφορών για αποστολή την Δευτέρα (εφόσον είναι ημέρα εργάσιμη).
Παραδόσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από τις 09:00 έως τις 18:00.

Βασικές υπηρεσίες

Υπηρεσία Express-Επόμενη μέρα Ενδεικτικός χρόνος παράδοσης*
(Εργάσιμες ημέρες)

 • Εντός Πόλης 1 ημέρα
 • Εντός Περιφέρειας 1-2 ημέρες
 • Χερσαίοι Προορισμοί 1-2 ημέρες
 • Νησιωτικοί Προορισμοί 1-3 ημέρες
 • Δυσπρόσιτες Περιοχές 1-5 ημέρες

*Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός, αφορά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από την Αθήνα και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.

Εντός Πόλης-Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της ίδιας πόλης. Αποστολές εντός των νομών Αττικής (από Ν.Αττικής προς Ν.Αττικής) και Θεσσαλονίκης (από Ν.Θεσσαλονίκης προς Ν.Θεσσαλονίκης) θεωρούνται εντός πόλης με εξαίρεση τυχόν δυσπρόσιτες περιοχές.

Εντός Περιφέρειας-Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών εντός της ίδιας περιφέρειας. Οι περιφέρειες ορίζονται στον επίσημο τιμοκατάλογο της ACS και αναγράφονται στην ιστοσελίδα: https://www.acscourier.net/el/search-location  .

Χερσαίοι Προορισμοί-Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς Χερσαίους Προορισμούς του δικτύου της ACS.

Νησιωτικοί Προορισμοί- Αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση αποστολών προς Νησιωτικούς Προορισμούς του δικτύου της ACS.

Δυσπρόσιτες περιοχές-Οι περιοχές εκτός των ορίων των κυρίων πόλεων του δικτύου ACS, χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτοι προορισμοί και αναγράφονται στην ιστοσελίδα της ACS : https://www.acscourier.net/el/search-location
Όλα τα ανωτέρω δεν μπορούν να ισχύουν όταν συμβαίνουν ακραία καιρικά φαινόμενα ή απεργίες και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Καθυστέρηση Παραγγελίας

Η τυχόν καθυστέρηση της παραγγελίας σας μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:

Σε περιόδους αιχμής (π.χ Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες).

Κατάθεση Σε Τράπεζα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και την ταχύτερη αποστολή της παραγγελίας σας, παρακαλούμε στο καταθετήριο να αναγράφεται ο κωδικός παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο που δόθηκε κατά την δημιουργία της. Για να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των προϊόντων έπειτα από κατάθεση σε τράπεζα, θα πρέπει να εμφανιστεί στον λογαριασμό της εταιρίας το ποσό που κατατέθηκε και να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί τη συμβολή της εκάστοτε τράπεζας και για το λόγο αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει η διαδικασία αποστολής των προϊόντων.

Ο προμηθευτής καθυστέρησε να στείλει το προϊόν:

προκειμένου να σας προσφέρουμε ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια μεγάλη λίστα προμηθευτών, ελλήνων και ξένων. Συμβαίνει , όμως πολλές φορές μια παραγγελία να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στην μεταφορά του. Σε τέτοιες περιπτώσεις επικοινωνούμε μαζί σας και σας ρωτάμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το συγκεκριμένο προϊόν ή αντικαθιστώντας το με κάποιο άλλο που θα σας προτείνουμε. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

Το προϊόν που έχετε παραγγείλει έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο:
στα προϊόντα που διατίθενται μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο κάποιος προμηθευτής να ανακοινώσει απροειδοποίητα ότι καταργεί κάποια προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση άνθρωπος της εταιρίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, προκειμένου να σας δώσει εναλλακτικές λύσεις.

Όταν συμβαίνουν ακραία καιρικά φαινόμενα ή απεργίες και γενικά σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την ομαλή μεταφορά και παράδοση.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, σχετικά με την παραγγελία σας ή με την πληρωμή της.

ΙΒ. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ)

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κάποιο προϊόν ή θέλετε να επιστρέψετε τυχόν ελαττωματικά προϊόντα, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ

 • Κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, με την απόδειξη αγοράς που συνοδεύει το προϊόν. Επιπλέον, τα προϊόντα που θα αλλαχθούν θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί και τα προϊόντα που θα αγοραστούν θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Κάθε επιστροφή και αλλαγή τυχόν ελαττωματικών προϊόντων θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, με την απόδειξη αγοράς που συνοδεύει το προϊόν. Αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εάν προσκομιστεί η συσκευασία του (έτσι ώστε να μπορεί να επιστραφεί το προϊόν στην προμηθεύτρια εταιρία) και μόνο εάν το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος. 
 • Για προϊόντα με εργοστασιακή εγγύηση, μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το πού θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αντικατάσταση ή τη διόρθωσή τους.
 • Τα μεταφορικά επιβαρύνουν την Invelop Skills.

Σε όλες τις περιπτώσεις η αντικατάσταση ή η επιστροφή πραγματοποιείται μόνο εάν έχετε επικοινωνήσει την ίδια ή την επόμενη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο info@invelopskills.gr

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε προμηθευτεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να μας το αποστείλετε στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του, για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση info@invelopskills.gr

Μόλις λάβουμε τη δήλωση υπαναχώρησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στη δήλωση υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα επιστρέφονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους, με έξοδα του πελάτη. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί. Εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιστρέφονται στο πελάτη με χρέωση παραλήπτη. Τα προϊόντα προς επιστροφή, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς. Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, θα γίνεται επιστροφή χρημάτων στον πελάτη εντός 14 εργάσιμων ημερών από τον χρόνο που ενημερώθηκε η εταιρία για την υπαναχώρησή του, με την προϋπόθεση ότι έχει λάβει το επιστρεφόμενο προϊόν. Εφόσον η πληρωμή της παραγγελίας είχε γίνει με πιστωτική κάρτα, η εταιρία θα προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να ενημερώσει την τράπεζα για να γίνει η επιστροφή του χρηματικού ποσού στο πελάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος για την πίστωση του ποσού, είναι καθαρά στην ευθύνη της αρμόδιας τράπεζας και η Invelop Skills απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις.

Για να κατεβάσετε τη δήλωση υπαναχώρησης πατήστε εδώ.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας μπορείτε να κάνετε πίσω (back) και να διαγράψετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών, πατώντας το κουμπί “Αφαίρεση’’.
Ακόμη και αν έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική σας παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμη το προϊόν μπορείτε να την ακυρώσετε καλώντας στο 210 6201251. Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 210 6201251 ή μέσω της φόρμας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας και αφού εξηγήσετε το λόγο για τον οποίο θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, ο συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει άμεσα για τις επιλογές που έχετε.
Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και παρόλα αυτά θέλετε να την ακυρώσετε πρέπει να δώσετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 6201251.

ΙΓ. Γενικοί Όροι

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/.
 2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
 3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 4. Η μη ενάσκηση από την Invelop Skills των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 5. Η Invelop Skills δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 6. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του διαδικτυακού τόπου https://invelopskills.gr/ διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που θα προκύψει από τη συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Invelop Skills είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.
 7. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .
 8. Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.
Scroll to Top